Algemene Voorwaarden +YOGA Cursus, Training of Retreat

Boekings- en annuleringsvoorwaarden

 1. Door het invullen van het inschrijfformulier en het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. 
 2. De betaling voor het cursus, training of retreat dient uiterlijk binnen zeven dagen na het versturen van de factuur plaats te vinden. Voor een dag of weekend retreat, cursus of training dient het totaalbedrag in één keer voldaan te worden, voor een langer of buitenlands retreat, cursus of training geldt minimaal een aanbetaling van 1/3 van de hoofdsom en de rest van het bedrag dient daarvoor uiterlijk twee maanden voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan twee maanden voor aanvang van het retreat, cursus of training dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling van het volledig bedrag heeft +YOGA het recht de reservering te laten vervallen.
 3. De inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of bij betaling van het volledige deelnamegeld, afhankelijk van het geboekte programma en de geboekte datum. 
 4. Deelname aan het programma van een retreat geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het deelnamegeld en ook geen recht op een vervangende activiteit.
 5. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  • De aanbetaling van 1/3 van de hoofdsom is in geen enkel geval restitueerbaar.
  • Tot vier maanden voor aanvang van het programma: 2/3 van de deelname kosten (=100% van de overige 2/3 van de de deelnamekosten)
  • Tot twee maanden voor aanvang van het programma: 1/3 van de deelname kosten (=50% van de overige 2/3 van de de deelnamekosten)
  • Daarna is er geen restitutie meer mogelijk, tenzij de plek opnieuw ingevuld wordt. Gevraagd wordt of de deelnemer zelf actief opzoek gaat naar een vervanger.
 6. Ook bij overmacht, waaronder ziekte , of verplicht in quarantaine moeten, van deelnemer en/of reisgenoot, gelden deze annuleringsvoorwaarden.
 7. Indien de deelnemer niet in staat is het geboekte cursus, training of retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan. De gegevens van de vervangende deelnemer dienen uiterlijk 72 uur voor aanvang van het programma aan +YOGA te zijn doorgegeven. +YOGA zal binnen 24 uur contact opnemen met deze persoon. Als de nieuwe deelnemer naar het inzicht van +YOGA niet binnen de groepsdynamiek past, geldt artikel 11 en heeft +YOGA het om deze in de plaatstelling te weigeren.
 8. +YOGA heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een cursus. training of retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte of andere omstandigheden de lessen niet (meer) kan verzorgen. +YOGA zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat of training per mail over ingelicht.
 9. +YOGA heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de locatie van een retreat of training, bijvoorbeeld wanneer de locatie onverwachts niet beschikbaar is of wanneer andere locatie gerichte problemen zich voordoen. +YOGA zorgt in dit geval voor een kwalitatief vergelijkbare locatie. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat of training per mail over ingelicht.
 10. +YOGA heeft het recht een cursus, training of retreat te annuleren of verplaatsen naar een later moment, indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent, negatief reisadvies of overmacht (waaronder overheidsmaatregelen en opgelegde lockdown). In geval van verplaatsing naar een andere datum kan de deelnemer onder dezelfde voorwaarde, dus zonder extra kosten bij het volgend geplande cursus/retraite meedoen, ook als deelname hieraan hogere kosten met zich meebrengt. Alleen in geval van annulering door +YOGA heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 11. +YOGA heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een programma.

Aansprakelijkheid

 1. +YOGA zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van een cursus, training of retreat en het verstrekken van de juiste informatie
 2. Deelname aan een cursus, training of retreat is geheel op eigen risico. +YOGA is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer. 
 3. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
 4. +YOGA is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.
 5. Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen +YOGA voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens een cursus/weekend/retraite. 

Huisregels

 1. De locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens een retraite niet toegestaan.
 2. +YOGA is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat de deelnemers ook respectvol met elkaar omgaan.
 3. Behandel de locatie en haar omgeving met zorg. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 4. Bij misdragingen (drugs- en overmatig alcohol gebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma. 

Verzekering

 1. Ziektekosten-, ongevallen- en reisverzekering zijn verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden, zeker bij buitenlandse activiteiten. 
 2. Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting en of het niet afsluiten van een annuleringverzekering komen volledig voor rekening van de deelnemer.

Wijzigingen

 1. PlusYoga behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.

Opgesteld op 24 februari 2020/ aangepast 01 jan 2024